ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นำเรียนโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้มีมาตรการการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา
โทร 02 6286398