กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

เบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ประจำเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2563 (ส่วนกลาง)

เรื่อง  เบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ประจำเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2563  (ส่วนกลาง)

เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ

2. หลักฐานการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ โดยผ่านระบบ (พช.6)

*หมายเหตุ  โอนเงินวันที่ 18 สิงหาคม 2563