กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตของโรงเรียนเอกชนในระบบ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตของโรงเรียนเอกชนในระบบ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนในระบบ

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2558  กำหนดให้โรงเรียนที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง หรือใบอนุญาตที่มีผลต่อการเพิ่มจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มิถุนายน เพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับสิทธิในการขอรับเงินอุดหนุน  แต่เนื่องจากมีเหตุสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการเปิดภาคเรียน เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนั้น กรณีโรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง หรือใบอนุญาตที่มีผลต่อการเพิ่มจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน ภายหลังวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ย่อมไม่มีผลกระทบกับสิทธิในการขอรับเงินอุดหนุนในปีการศึกษา 2563 ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การดำเนินงาน เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2563  และตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด่วนมาก ที่ ศธ 0211.2/9859  ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563

เอกสารแนบ