สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ลงตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสถาบันศึกษาปอเนาะในสังกัด พื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 คณะตรวจติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทสถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำปีงบประมาณ 2563 สช.จ.ยะลา ร่วมกับ สช.อ. ลงติดตามการดำเนินงาน สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอุลูมวิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลยะต๊ะ สถาบันศึกษาปอเนาะฮีดายาตุสซลาม ตำบลกาลูปัง และสถาบันศึกษาปอเนาะอัลฮาสานียะห์ ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีนายนิรัน ดะแซ รอง ผอ.สช.จ.ยะลา เป็นประธาน