สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวสุไฮลา แซสะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ให้เป็นภาพรวมของจังหวัดซึ่งทำให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในการวางแผนการดำเนินงาน ในการกำหนดโครงการต่างๆ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ประกอบด้วยนักวิชาการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอจำนวนทั้งสิ้น 30 คน ณ ห้องประชุมปาหนัน โรงแรมปาร์ควิวยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา