สช.จังหวัด

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี กิจกรรมที่ 2.1 กิจกรรมสร้างความเข้าใจกระบวนการประเมินตนเอง พร้อมด้วย นายชญานินทร์ อีซอ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์สร้างความเข้าใจกระบวนการประเมินตนเองของสถานศึกษา และการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และเพื่อรองรับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 131 คน เจ้าหน้าที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ 12 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 153 คน โดยมี อาจารย์ไซหนับ เอส เอ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีประสบการณ์ด้านการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ภาพ  / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี