กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

เรื่อง  จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2563

1.  เรื่อง จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนพฤษภาคม 2563

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัด

2.  เรื่อง จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563  (ภาคใต้ 13 จังหวัด)

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด