กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลสำหรับการขอหนังสือรับรองเข้าราชอาณาจักรของชาวต่างประเทศ ประเภทครู บุคลากรทางการศึกษา คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน

คลิกที่นี่