ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563

การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563

ด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรมอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 เพื่อยกย่องเชิดชู และประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่อุทิศตนปฎิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนให้สังคมได้รับรู้ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ประวัติ ผลงานให้เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจแก่บุคคลหรือองค์กรอื่นในสังคม ในการนี้ทางสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเปิดรับสมัครบุคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สามารถส่งผลงานได้ที่ hrpro62@hotmail.com ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2563

ติดต่อสอบถามได้ที่  ฝ่ายเลขานุการ โทร 0 2141 3922 , 0 2141 3931, โทรสาร 0 2143 9574