กฎหมาย สช. กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.) หนังสือราชการ

แนวปฏิบัติการพิจารณาการอนุญาตให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาการอนุญาตให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนในระบบ
ประเภทนานาชาติ

ดาวน์โหลดเอกสาร
1.ประกาศ
2. เอกสารส่งเสริมวิชาการ