เลขาธิการ กช.

เลขาธิการ กช. ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้า-ออกประเทศ และการดูแลคนไทยในต่างประเทศ ครั้งที่ 7/2563 ผ่านระบบ Video Conference

วันนี้ (21 ก.ค.63) เวลา 14.00 น. นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้า-ออกประเทศ และการดูแลคนไทยในต่างประเทศ ครั้งที่ 7/2563 ผ่านระบบ Video Conference (Webex) ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีนางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  เป็นต้น

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการเคลื่อนย้ายคนไทยในต่างประเทศกลับเข้าประเทศไทย รับทราบเรื่องการเดินทางเข้าประเทศไทยของผู้ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 12) รับทราบการแก้ไขคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 7/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6) สำหรับผู้เดินทางประเภท 1(2) 1(3) และ 1(11)

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาแนวทางการบูรณาการการทำงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างคล่องตัว ทันต่อเหตุการณ์  และมีแนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพใน 5 ประเด็นที่สำคัญ ได้แก่

  1. การจัดทำข้อตกลงพิเศษ (special arrangement) กับต่างประเทศ
  2. การบริหารจัดการการเข้ามาในราชอาณาจักรของแรงงานต่างด้าว
  3. แนวปฏิบัติการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับผู้เดินทางประเภท 1(9.1) 1(9.2) และ 1(9.3)
  4. แนวปฏิบัติการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางน้ำและทางบกของผู้ไม่มีสัญชาติไทย
  5. การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ หลังวันที่ 31 ก.ค. 2563

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะรายงานผลการประชุมในครั้งนี้ ต่อที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ต่อไป

ประกาย ศรีจันทึก : ภาพ/ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.