เลขาธิการ กช.

สช.ติวเข้มเพิ่มความรู้ข้าราชการในการเขียนผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งในตำแหน่งที่สูงขึ้น

(20 กรกฎาคม 2563) ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) กล่าวในการเปิดการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กทม. ว่า วัตถุประสงค์ของการอบรมวันนี้ ก็เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคล และหลักเกณฑ์การประเมินผลงานตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดไว้ นั้น ตนมีความต้องการให้ข้าราชการในสังกัด สามารถเขียนผลงานได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และสามารถนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง มีประโยชน์ต่อส่วนราชการ โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการที่จะเข้ารับการคัดเลือก และการเขียนผลงานเพื่อประเมินผลงานตามหัวข้อเรื่องที่ได้เสนอไว้

ดร.อรรถพล กล่าวเพื่มเติมว่า ตนมีนโยบายที่จะอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการเลื่อนตำแหน่ง และความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการของข้าราชการเอง ที่จะต้องทำอย่างไร วางแผนการเลื่อนตำแหน่งของตนเองว่าจะเป็นในทิศทางไหน และได้รับความรู้เพื่อนำไปสู่การเขียนผล เพื่อไปสู่การประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่ง โดยวันนี้มีข้าราชการ สังกัด สช. ประเภทวิชาการทั้งหมด เข้ารับการอบรม และตนเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่า คนดีต้องมีที่ยืนในสังคม ต้องได้รับการพิจารณาตอบแทนให้สมกับความดี และความทุ่มเทในการทำงานต่อไป