เลขาธิการ กช.

สช. จัดประชุมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ ศธจ. และ สช.จังหวัด ในการติดตามและกำกับการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน

วันนี้ (21 ก.ค.63) เวลา 13.00 น. นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด/เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดในการติดตามและกำกับการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถติดตามและกำกับการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้จ่ายเงินอุดหนุน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 28 คน ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมดังกล่าว มีกำหนดการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 21 – 24 กรกฎาคม 2563 เป็นระยะเวลา 4 วัน โดยผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน จะมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน และเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จะจัดส่งคู่มือปฏิบัติการดังกล่าว ให้กับศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดทั่วประเทศต่อไป

ประกาย ศรีจันทึก : ภาพ/ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.