กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

เงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

เรื่อง เงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

รายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย

แบบรายงานการเบิกจ่ายรายเดือน

*หมายเหตุ โอนเงินวันที่ 24 กรกฎาคม 2563