กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) การประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET, NT, อ่านออกเขียนได้, ข้อสอบมาตรฐานกลาง) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา

แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานและตารางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดจดหมาย เรียน เรียนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดปฏิทินการปฏิบัติงานและตารางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน  (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563