กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 (โรงเรียนการกุศลและโรงเรียนสามัญศึกษาทั่วไป)

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด / ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

รายละเอียดแนบ

โรงเรียนการกุศล

โรงเรียนสามัญศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ โอนเงินวันที่ 13 กรกฎาคม 2563