ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ขึ้น เป็นครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีระดับชาติ ในการนำเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์ และขับเคลื่อนให้เกิดการกระจายองค์ความรู้ กระจายโอกาสการเข้าถึงฐานข้อมูลความรู้การวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งเป็นกลไกส่งเสริม และถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศ เชื่อมโยงผู้ผลิตงานวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์ โดยการบูรณาการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรและเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ผ่านทางเว็บไซต์ www.researchexpo.nrct.go.th  และ www.nrct.go.th  ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย โทร. 0 2561 2445 ต่อ 515 – 519 โทรสาร 0 2579 0109, 0 2577 0455 ผู้ประสานงาน 1) คุณธนาเอก แปลงกาย 2) คุณนิราภรณ์ ขันตี 3) คุณกนกรัตน์ หนูสวัสดิ์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

รายละเอียดการประชุม คลิก

ข้อมูลแผ่นพับ/โปสเตอร์ คลิก