เลขาธิการ กช.

สช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย การพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ด้วยจินตคณิต (Unlocking child’s genius)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย การพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ด้วยจินตคณิต (Unlocking child’s genius) โดยมี ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูโรงเรียนเอกชนในระดับปฐมวัย มีความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กปฐมวัยเพื่อที่จะเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป โดยหลักสูตรจินตคณิตจะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนรู้เนื้อหาสาระวิชาหลักคณิตศาสตร์ (Content Knoeledge) ในระดับปฐมวัย ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการคิด ฝึกจินตนาการภาพลูกคิด ให้มีความเข้าใจการบวก ลบ เลขจำนวนเต็ม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาอื่น ๆ  ตลอดจนส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กให้สูงขึ้น เลขาธิการ กช. กล่าว