สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ร่วมประชุม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่นักเรียน นักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมที่ 1 ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ

วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00น.นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายรอดี กาเน็ง นักวิชาการอิสลามศึกษา เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่นักเรียน นักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมที่ 1 ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ โดยมีนายศักดิ์จิต มาศจิตต์ รองผอ.ศปบ.จชต.เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี