กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ส่งรายงาน SAR

ขอให้โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบรายชื่อ โรงเรียนที่ไม่ส่งรายงาน SAR  ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 หากพบว่าเป็นโรงเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว ขอให้เร่งดำเนินการจัดส่ง สช. ภายในเวลาที่กำหนด รายละเอียดดังนี้
ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ไม่ส่งรายงาน SAR 2562
ดาวโหลดรูปแบบ SAR 2562
หนังสือติดตาม