กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การขอรับการอุดหนุนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2563

เรื่อง  การขอรับการอุดหนุนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2563

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล)

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบสรุปจำนวนครูและจำนวนเงินฯ สำหรับ ศธจ.

แบบสรุปจำนวนครูและจำนวนเงินฯ สำหรับ สช.จ.

แบบ พช.1

แบบ พช.2-6