กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

การกรอกข้อมูลการตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ

คลิก >>>เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร<<<