สช.จังหวัด

ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมเตรียมการเปิดสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแนภาคใต้

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมประชุมเตรียมการเปิดสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม (1) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 เพื่อให้การดำเนินการรองรับการใช้อาคารสถานศึกษาในการเตรียมเปิดการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)