สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ตรวจสภาพการก่อสร้างอาคารเรียนตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบของโรงเรียนมานะศึกษา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการตรวจสภาพการก่อสร้างอาคารเรียนตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบของโรงเรียนมานะศึกษา โดยมีนายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ประธานกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจสภาพการก่อสร้างอาคารเรียนฯ งวดงานที่ 3 โรงเรียนมานะศึกษา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จากการตรวจสภาพการก่อสร้างอาคารเรียน(งวดงานที่ 3) ปรากฏว่าโรงเรียนดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและโถงอเนกประสงค์ งวดงานที่ 3 แล้วเสร็จ เป็นไปตามสัญญาจ้าง