กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การดำเนินงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันช่วงเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563

การดำเนินงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันช่วงเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

เอกสารที่อ้างถึง

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

เอกสารที่อ้างถึง

โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดแนบ

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมจากรายละเอียดแนบ

https://drive.google.com/drive/folders/1V5bRYCmfSiH6R7HlDZgiKnOwwyjy7OmF?usp=sharing

ดำเนินการส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ที่ research.schoollunch@gmail.com