ข่าว/ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขประกาศการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน

เอกสารทั้งหมดประกอบด้วย

1. ร่าง ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

1.1 คำขอกู้ยืมเงินตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข การกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน

2. ร่าง ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

2.1 คำขอยืมเงินตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน

3. หนังสือแจ้ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4. ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้น กทม./ จังหวัดนราธิวาส/ ยะลา/ ปัตตานี/ สงขลา/ สตูล) 

5. ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

6. ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

7. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

8. ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

9. ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

10. ผอ.สช. จังหวัดนราธิวาส

11. ผอ.สช. จังหวัดปัตตานี

12. ผอ.สช. จังหวัดสงขลา

13. ผอ.สช.จังหวัดสตูล

14. ผอ.สช. จังหวัดยะลา

15. ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน-วิทยาลัย

 

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด