ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ขยายเวลารับสมัคร หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจ

เข้าร่วมเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม  2563

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rlpd.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โทร. 0 2141 2758 – 9