ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

กรมธนารักษ์ จัดตั้งกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐในรูปแบบทุนหมุนเวียน

กรมธนารักษ์

จัดตั้งกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐในรูปแบบทุนหมุนเวียน

เพื่อจัดซื้อที่ดินหรือปลดภาระติดพันในที่ราชพัสดุ เพื่อพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุให้มีความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ราชการหรือการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุฯ ภายใต้ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐว่าด้วยกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ พ.ศ.2562