ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย Al-Bukhary International University (AIU) สหพันธรัฐมาเลเซีย

มหาวิทยาลัย Al-Bukhary International University (AIU) สหพันธรัฐมาเลเซีย ประกาศให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรับพื้นฐานก่อนระดับปริญญาตรี (Foundation Studies) และระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2020/2021  ซึ่งทุนดังกล่าวครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และเงินสนับสนุนการศึกษามูลค่า 450 ริงกิตต่อเดือน โดยผู้ได้รับทุนเป็นผู้รับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินและค่าธรรมเนียมในการขอหนังสือเดินทาง และการขอรับการตรวจลงตราเอง ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.aiu.edu.my หรือ http://apply.aiu.edu.my สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 0 2628 5646 ต่อ 117