ผู้บริหาร สช.

ศธ. มอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

วันนี้ เวลา 08.30 น. (29 มิ.ย.63) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 โดยมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” ให้แก่บุคคล องค์กร และหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ เพื่อเป็นเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน  90 ราย โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายทวีศักดิ์ อำลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน สช. พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ในการนี้ สช. ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคล องค์กร และหน่วยงานที่สมควรได้รับรางวัลดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางกุมารี โกมารกุล ณ นคร นางวัชรี ปรัชญานุสรณ์ และนางสาวศศิภัสส์ศา มลิพันธ์ เข้าร่วมรับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

ประกาย ศรีจันทึก : ภาพ / ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.