ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2563

กรมการศาสนา ร่วมกับภาคคณะสงฆ์ องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา และภาคเอกชน จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2563 โดยดำเนินกิจกรรมตามข้อปฏิบัติและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และคำแนะนำเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีต่างๆ พิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงวัฒนธรรม ดังนี้

  1. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ หล่อเทียนพรรษา ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
  2. พิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษา ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

สำหรับหน่วยงานที่สนใจ ขอให้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ทางหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 2202 9634 หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : drareport@gmail.com

รายละเอียดกำหนดการ และแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมฯ คลิก