กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยกำหนดวันสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 13 มีนาคม 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2564 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 27 – 28 มีนาคม 2564 และกำหนดให้สถานศึกษานำส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ในปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ O-NET ทาง www.niets.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบของโรงเรียนเอกชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการทดสอบ   จึงขอให้ท่านดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ผ่านระบบ O-NET ผ่านทาง www.niets.or.th ตามเวลาที่กำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดปฏิทินการปฏิบัติงานได้ทาง shorturl.at/drvZ3 หรือ QR CODE ด้านล่าง ทั้งนี้ ขอให้โรงเรียนติดตามข่าวประชาสัมพันธ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ทาง www.opec.go.th> กลุ่มงานใน สช.> โรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) อย่างสม่ำเสมอด้วย

  หนังสือแจ้งโรงเรียน

  ปฏิทินการปฏิบัติงานการสอบ O-NET 63