ผู้บริหาร สช.

เสมา 3 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนเอกชน ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อช่วยบ่าย วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. และคณะทำงาน ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม รับฟังปัญหา ให้กำลังใจ มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 500 ชิ้น และตุ๊กตา จำนวน 40 ชิ้น ซึ่งมีตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ดรับมอบ โดยมี นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) และคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนของโรงเรียนร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา การศึกษาพิเศษ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่เลขที่ 49 หมู่ที่ 10 ถนนราชการดำเนิน ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มี นายโกมล  มาลัยทอง เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสาวเตือนจิต  มูลอินทร์ เป็นผู้จัดการ นางชัญญานุช  มูลวิชา เป็นผู้อำนวยการ เปิดสอนในระดับอนุบาล 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 106  คน ครูจำนวน  40 คน โรงเรียนมีผลงานเด่นในด้านผู้บริหาร โดยมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีการจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา เช่น อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น และด้านการจัดการเรียนการสอน และผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนและนำผลมาพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียนฝึกทักษะ O&M การใช้ชีวิตประจำวัน นักเรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

 

ประชาสัมพันธ์ สช.