กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือในการตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ ศธ 0211.1/7895 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563