ไม่มีหมวดหมู่

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือโรงเรียนเอกชน ฝ่าวิกฤตโควิด 19

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1.)มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID 2019

2.)การเปิดโรงเรียนและการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนเอกชน


การรายงานข้อมูลการตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด