ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง งานพิมพ์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

 

ด้วยโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตร กระทรวงการคลัง เป็นรัฐวิสหกิจที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการภายใต้สังกัด กรมสรรพสามิต  ให้บริการรับผลิตสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ทั้งพิมพ์ทั่วไป เช่น ใบเสร็จรับเงิน แผ่นพับ หัวจดหมาย เป็นต้น ด้วยมาตรฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการผลิตไพ่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยสามารถจ้างโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตพิมพ์งานได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่อ้างถึง ทั้งนี้ ท่านสามารถดูตัวอย่างของผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และสิ่งพิมพ์ทั่วไปได้ที่ www.playingcard.or.th  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2243 6493-4 ต่อ 50