เลขาธิการ กช.

สช. จัดการอบรมสร้างความเข้าใจ พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสมรรถนะ เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านระบบ ZOOM

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความเข้าใจในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสมรรถนะ เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM โดยถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ @opecoffice ในวันที่ 15 – 17 และ 19 มิถุนายน 2563 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พรชัย อินทร์ฉาย รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยากร ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1 จำนวน 42 โรงเรียน เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 90 คน

ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ กช. กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความเข้าใจในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสมรรถนะ เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM นี้ ได้จัดขึ้นเพื่อให้ครูเข้าใจสมรรถนะตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ 3R 7C มีความเข้าใจในการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางฐานสมรรถนะ สามารถสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเน้นสมรรถนะ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ในวันที่ 15 – 17 และ 19 มิถุนายน 2563 เนื่องจากปัจจุบัน โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การดำเนินชีวิต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาระวิชาก็มีความสำคัญ แต่ไม่เพียงพอสำหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลก ยุคศตวรรษที่ 21 ดังนั้น การเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครูต้องไม่สอนหนังสือ ไม่นำสาระที่มีในตำรามาบอกบรรยายให้นักเรียนจดจำแล้วนำไปสอบวัดความรู้  ครูต้องสอนคนให้เป็นมนุษย์ที่เรียนรู้การใช้ทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ให้นักเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือทำ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สามารถสืบค้นรวบรวมความรู้จากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเพื่อน นำไปสู่การได้คำตอบที่มีทฤษฎีความรู้รองรับ เกิดจินตนาการสร้างกระบวนการพัฒนางานที่เป็นประโยชนต่อการดำรงชีวิตของตน และคนในสังคม

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความเข้าใจในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสมรรถนะ เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 15 – 17 และ 19 มิถุนายน 2563 ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom มีกิจกรรมการบรรยายเรื่อง หลักสูตรฐานสมรรถนะกับการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. บริหาร สสวทนวิทยาสามารถพิเเรื่อง ชี้แจงหลักสูตรห้องเรียนพิเศษสู่การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดย ดร.พรชัย อินทร์ฉาย รองผู้อำนวยการ สสวท. เรื่อง จุดเน้นของการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสมรรถนะ เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.นพรัตน์ ศรีเจริญ นักวิชาการ ฝ่าย พสวท. เรื่อง หลักสูตรฐานสมรรถนะ และการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสมรรถนะ โดย ผศ.ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง การวิเคราะห์ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสมรรถนะ โดย ผศ.ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ ดร.นพรัตน์ ศรีเจริญ และคณะ เรื่อง การใช้โปรแกรม Tagger bot โดย มูลนิธิสดศรี เรื่อง เงื่อนไข และข้อตกลงการใช้โปรแกรม Tagger bot ในการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ โดย ดร.กมลรัตน์ ฉิมพาลี โรงเรียนถนนหักพิทยาคม เรื่อง การวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ตามสมรรถนะ ด้วย Tagger bot การสรุปและแลกเปลี่ยนการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ตามสมรรถนะด้วย Tagger bot การนำเสนอ และอภิปรายผลการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสมรรถนะด้วยผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ Visualization โดย ดร.กมลรัตน์ ฉิมพาลี และ ดร.นพรัตน์ ศรีเจริญ และคณะ เรื่อง สะท้อนมุมมอง และอภิปรายผลการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสมรรถนะจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ Visualization โดย ผศ.ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ ดร.นพรัตน์ ศรีเจริญ และคณะ การอภิปราย และแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสมรรถนะ (แผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ และแผนการจัดการเรียนรู้วิทย์รอบด้านต้านภัยสึนามิ) และสรุปภาพรวมการอบรม โดย ผศ.ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ ดร.นพรัตน์ ศรีเจริญ และคณะ โดยมี ดร.พรชัย อินทร์ฉาย รองผู้อำนวย สสวท. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม

ประชาสัมพันธ์ สช.