กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การส่งเอกสารเพื่อขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน

หนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัด

 หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

 หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน

ระเบียบ

ประกาศ

เอกสารการขอรับเงิน พคก.