กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

เชิญโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความเข้าใจในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสมรรถนะ เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความเข้าใจในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสมรรถนะ เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ในวันที่ 15 – 17 และ 19 มิถุนายน 2563 รายละเอียดตามกำหนดการที่ส่งมาด้วย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอเชิญผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน
ที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 1 เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยกรอกข้อมูลเพื่อรับหมายเลขห้องอบรมและรหัสผ่านทาง https://qrgo.page.link/UP4NZ หรือ QR CODE ด้านล่าง

หนังสือเชิญประชุม

กำหนดการ