สช.จังหวัด

สช.จ.ปัตตานี เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการเปิดเรียนและการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนเอกชน ผ่าน Video Comference Zoom Cloud Meeting

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายพนม ทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตานี เป็นประธานในการจัดประชุม พร้อมด้วย ดร.สุกรี แวมูซอ และ ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการเปิดเรียนและการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนเอกชน โดยการประชุมทางไกล Video Comference ผ่าน Application Zoom Cloud Meeting เพื่อติดตามโรงเรียนเอกชนในกำกับปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด และเพื่อให้โรงเรียนเอกชนประเภทนอกระบบที่ได้รับการผ่อนผันให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อการเรียนการสอน และโรงเรียนเอกชนในระบบซึ่งจำเป็นต้องใช้อาคารสถานที่ตามที่ได้รับการผ่อนผันปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการการผ่อนปรนกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมทั้งประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเอง (Self Assessment) สำหรับกิจกรรมโรงเรียนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และให้โรงเรียนแสดงผลการประเมินตนเองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ออกติดตามการปฏิบัติตามมาตรการต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

ภาพ : นางสาวนูรียา มะมิงจิ  / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี