กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ข่าว/ประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงหลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

1. การจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ในอนาคต (ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ.สสวท.)

2. สื่อการเรียนการสอนของ สสวท.

3. การจัดหลักสูตรสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษในรูปแบบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ดร. พรชัย อินทร์ฉาย รอง ผอ.สสวท.)

4. คลิปวีดีโอ การบรรยาย เรื่อง การจัดหลักสูตรสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษในรูปแบบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ดร. พรชัย อินทร์ฉาย รอง ผอ.สสวท.)

โรงเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ/หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2563 กรุณาส่งไฟล์หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของสถานศึกษา ไปที่ E-Mail : genopec2515@gmail.com ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2563

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา โทรศัพท์ 0 2282 1000 ต่อ 650 , 651
หรือ นางสาวนภลภัส รัตนกิจ โทรศัพท์ 089 191 1944
หรือเข้าร่วมกลุ่มไลน์ “ห้องเรียนวิทย์ รุ่น 2” ทาง QR CODE