ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอให้สถานศึกษาตอบแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษา

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษา

ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

จึง ประชาสัมพันธ์ ถึงสถานศึกษาในสังกัดของ สช. ตอบแบบประเมินตนเองฯ

ตามความเป็นจริง ผ่านทาง http:Stopcovid.anamai.moph.go.th

หรือ http://tiny.cc/surveyschoolcovid-19th ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

เพื่อจะได้นำข้อมูลไปรวบรวม วิเคราะห์ และวางแผนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องสำหรับการผ่อนปรนในระยะต่อไป