กองทุนและสวัสดิการ (กก.) เรื่องเด่น ประเด็นร้อน เรื่องเด่น ประเด็นร้อน

แบบคำขอกู้ยืมในส่วนของการบริการกิจการโรงเรียนและแบบคำขอเงินยืมในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ ด้านล่างนี้

1.แบบคำขอกู้ยืมในส่วนของการบริการกิจการโรงเรียน

2.แบบคำขอเงินยืมในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน

เอกสารแนบ

เอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงิน

เอกสารประกอบการขอยืมเงิน

เอกสารร่างการขอกู้ยืมเงิน

เอกสารร่างการขอยืมเงิน

เอกสารสรุป