ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

UNESCO International Literacy Prizes ประจำปี 2563

องค์การยูเนสโก (UNESCO) มีความประสงค์มอบรางวัล UNESCO International Literacy Prizes ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “Teaching and learning literacy : The role of education and changing pedagogies” ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่โลกกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตเกี่ยวกับโรคระบาด แนวคิดดังกล่าวจะเน้นไปที่การสร้างหลักประกันว่าในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะยังคงมีการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกล สำหรับรางวัลดังกล่าว จะมอบให้กับบุคคล องค์กรภาครัฐ และองค์กรนอกภาครัฐ ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ในการส่งเสริมการรู้หนังสือให้กับประชาชน โดยแบ่งออกเป็น 2  ประเภท ได้แก่

  • รางวัล UNESCO King Sejong Literacy Prize จำนวน 2 รางวัล โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี
  • รางวัล UNESCO Confucius Prize จำนวน 3 รางวัล โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้านการศึกษาฯ สหประชาชาติ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจ เสนอชื่อผู้สมัครเพื่อรับรางวัลดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลงานที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดของแต่ละรางวัล ประกอบด้วย

  • การพัฒนาและส่งเสริมการรู้หนังสือโดยภาษาแม่ ( The development and use of mother-tongue literacy education and training) สำหรับรางวัล UNESCO King Sejong Literacy Prize
  • การรู้หนังสือของผู้ใหญ่ในพื้นที่ชนบทและเยาวชนนอกระบบการศึกษา โดยเฉพาะเด็กหญิงและสตรี (literacy amongst adults in rural areas and out-of-school youth) สำหรับรางวัล Confucius Prize for literacy

โดยขอให้ผู้ที่สนใจ ดำเนินการสมัครได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.unesco.org/ilp/account  ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 โดยขอให้ผู้สมัครแจ้งความประสงค์สมัครเข้ารับรางวัลดังกล่าวให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ ผ่านสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ด้วยอีกทางหนึ่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและขั้นตอนการสมัคร สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://en.unesco.org/themes/literacy/prizes  หรือสอบถามไปที่เบอร์โทรศัพท์ +33 (0) 1 4568 0859 อีเมล์ literacyprizes@unesco.org  หรือติดต่อสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เบอร์ 0 2628 5646,8-9 ต่อ 114-116

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก