นักเรียนดี-โรงเรียนเด่น

โรงเรียนทศพรวิทยา จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับผลการประเมินดีเยี่ยมจาก สมศ.

โรงเรียนทศพรวิทยา จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับผลการประเมินดีเยี่ยมจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)