สช.จังหวัด

สช.จ.ปัตตานี ประชุมกำหนดแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid – 19)

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายพนม ทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตานี เป็นประธานในการจัดประชุม พร้อมด้วย ดร.สุกรี แวมูซอ และ ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โดยมีข้อราชการเพื่อกำหนดแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid – 19) ที่มีแนวโน้มว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคงอยู่ต่อเนื่องอีกช่วงระยะหนึ่ง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

ภาพ  / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี