กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) การประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET, NT, อ่านออกเขียนได้, ข้อสอบมาตรฐานกลาง) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ขอรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ขอความอนุเคราะห์ให้ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ -ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖) และระดับมัธยมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) ที่จบการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย หรือเทียบเท่าทางด้านวิชาภาษาไทย กรอกรายละเอียดข้อมูลทาง https://qrgo.page.link/D2NdX หรือ QR CODE แบบฟอร์ม ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อรวบรวมส่งไปที่สถาบันทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) ต่อไป โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทาง https://qrgo.page.link/yuqVh หรือ QR Code ตรวจสอบรายชื่อ

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน

แบบฟอร์ม

ตรวจสอบรายชื่อ