กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การสร้างข้อสอบเข้าสู่คลังข้อสอบ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับสนามสอบให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานการสอบ มีความรู้และเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการจัดสอบที่สถาบันทดสอบฯ กำหนดได้อย่างถูกต้อง โดยให้บุคลากรระดับสนามสอบทำการศึกษาด้วยตนเองผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงสร้างของบทเรียนที่สถาบันทดสอบฯ กำหนดในหลักสูตรต่าง ๆ และเข้ารับการทดสอบออนไลน์
เพื่อรับรองมาตรฐานประกาศนียบัตรและค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น นั้น

ในการนี้ สถาบันทดสอบฯ ต้องการสร้างข้อสอบเพื่อนำเข้าสู่คลังข้อสอบ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบให้มีมากขึ้น จึงประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมสร้างข้อสอบมายังบุคลากรในโรงเรียนเอกชนที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) เป็นคณะทำงานระดับศูนย์สอบ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 2) เป็นผู้ศึกษาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ตำแหน่งหัวหน้าสนามสอบและได้รับประกาศนียบัตร ขั้นที่ 2 และ 3) เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลและสามารถเก็บรักษาความลับได้ดี โดยส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ nietselearning@gmail.com ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ซึ่งหากท่านผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมออกข้อสอบ และข้อสอบของท่านผ่านการกลั่นกรองสามารถนำเข้าสู่คลังข้อสอบได้ ท่านจะได้รับค่าตอบแทน ข้อละ 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย เบอร์โทรศัพท์ 0 2217 3800 ต่อ 721, 738, 739, 603 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมรายละเอียดแนบ