กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

ขอเชิญโรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1 (42 โรงเรียน) เข้าร่วมการประชุมชี้แจงหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้กำหนดดำเนินกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการจัดประชุมชี้แจงหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชนทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 14.30 น.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอเชิญผู้รับผิดชอบโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน จำนวน 2 คน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชนทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เพื่อรับทราบแนวทางการจัดทำหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทางของ สสวท. ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รายละเอียดตามกำหนดการที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ทาง www.opec.go.th

  หนังสือเชิญประชุม 

กำหนดการ

  รายชื่อโรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 1