จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)